Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT – Заявление за членство в дружеството

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vorname und Name
Име и фамилия
Адрес
Пощенски код и населено място
Телефон
Ел. поща
членство от дата
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG VON MITGLIEDERDATEN IM INTERNET / Декларация за съгласие за публикуване на данни на членовете в интернет
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.

Die Entscheidung zur Veröffentlichung der Daten im Internet ist freiwillig und kann jederzeit gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen werden.

Erklärung: „Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein Rodna Retsch e.V. Bild-, Ton- oder Videoaufnahmen von meiner Person macht und sie für folgende Zwecke verarbeitet:Дружеството отбелязва, че цялостна защита на личните данни на членовете не може да бъде гарантирана, когато те се публикуват в интернет. Поради това членуващият взема под внимание рисковете от евентуално нарушаване на личните права и е наясно, че личните данни могат да бъдат достъпни и в държави, които нямат разпоредби за защита на данните, сравними с Федерална република Германия. Решението за публикуване на данните в интернет е доброволно и може да бъде оттеглено по всяко време като се свържете с управителния съвет на сдружението.

Декларация:
„Потвърждавам, че съм прочел горното и се съгласявам сдружение Rodna Retsch e.V. да прави снимки, звукови или видеозаписи на моето лице и да ги обработва за следните цели:
– Публикация в сайта на сдружението
– Публикация в профилите на сдружението в социалните мрежи (Facebook, Instagram)
– Вътрешна комуникация с членовете в WhatsApp групите на сдружението
– Публикация на името и професията при длъжностните лица на дружеството на уеб страницата на сдружението (напр. учители, управителен съвет)”
ZAHLUNGSINFORMATIONEN / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
Име и фамилия на титуляра на сметката на латиница
Банка
ERKLÄRUNG


Декларация

Съгласен/а съм, да участвам в учебните и танцовите занятия без специална застраховка за гражданска отговорност и застраховка за злополука.

Задължавам се, в случай на възникнали щети или злополука, по време на учебните занятия или в паузата, да използвам моите частни или държавни задължителни застраховки за да покрия разходите (например за ремонт, лечение).

Тази декларация важи до официалното отписване от българското училище!
Сподели в социалните медии / Teilen-Buttons